23 / 24
arrow_drop_down
arrow_drop_down

Xu Yu / XinHua / Maxppp, CHINA Changxing 06/11/2019 (191106) -- CHANGXING, Nov. 6, 2019 (Xinhua) -- Aerial photo taken on Nov. 6, 2019 shows people picking chrysanthemum flowers at a plantation in Zhongshan Village of Changxing County, east China's Zhejiang Province