1 / 1

CHONGQING, Oct. 7, 2018 @Xinhua/Liu Chan:Maxppp A tourist views stars at Hongchiba scenic spot in Wuxi County, southwest China's Chongqing, Oct. 4, 2018.