14 / 24
arrow_drop_down
arrow_drop_down

©Xu Jinbai/ZUMAPRESS.com/MAXPPP - July 9, 2019 - Jiangsu, Jiangsu, China - Jiangsu, China - July 9 2019: During the summer vacation, professional teachers were invited to teach Beijing Opera art to rural children in haian city, nantong, jiangsu province.Let the children accept the influence of traditional culture, feel the charm of the quintessence of China. (